Algemene Voorwaarden

SERVICE

Klantenservice en persoonlijk contact met onze klanten vinden wij zeer belangrijk.

Algemene voorwaarden van Montebi SA/NV webshops

De hierna genoemde algemene voorwaarden regelen de omgang tussen de koper (hierna ‘klant’) en de webshops van MONTEBI NV (hierna ‘MONTEBI’). Elk bezoek aan en eventuele verkoop via de website veronderstellen dat de klant onderhave algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. MONTEBI NV behoudt zich het recht voor om de op deze website vermelde voorwaarden te allen tijde aan te passen.

Wanneer de klant zijn onlinebestelling bevestigt, verklaart hij zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de leverings? en betalingsvoorwaarden. Indien u online een bestelling plaatst, aanvaardt u een verkoopcontract met MONTEBI NV en de hieraan gekoppelde verkoopsvoorwaarden. MONTEBI NV behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Statutaire naam Montebi nv
Postadres De Limburg Stirumlaan 274, 1780 Wemmel (België)
Telefoonnummer +32 2 456 81 40
E-mailadres info@montebi.com
BTW-nummer BE 0400.699.773
URL website http://shop.rodania.com

MONTEBI NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal MONTEBI NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

MONTEBI NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@montebi.com.

De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. Door de aard van sommige producten van MONTEBI NV bestaat de mogelijkheid dat de producten kleine verschillen in kleur of vorm vertonen in vergelijking met wat wordt getoond op de foto’s op de website en webshop. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hierin ook een rol bij spelen. MONTEBI NV is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site. In dergelijke gevallen richt u zich tot de desbetreffende fabrikant. Adressen of andere gegevens kunnen worden verkregen via MONTEBI NV. Bij dergelijke gevallen zullen wij nagaan of onze artikelen geen gelijkaardige gebreken vertonen.

De prijzen zijn geldig op de dag dat ze worden weergegeven op de website of voor de vermelde geldigheidsperiode. De prijzen vermeld op www.rodaniastore.com worden uitgedrukt in euro, inclusief 21% btw en exclusief transport- en/of verzendingskosten. MONTEBI NV behoudt zich het recht voor om prijzen te allen tijden aan te passen of te corrigeren. MONTEBI NV is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die overduidelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een duidelijke invoer-, zet- of drukfouten en kan deze ook na een bestelling nog corrigeren. Alle prijzen op de site zijn dus onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief alle extra lokale kosten die mogelijk van toepassing zijn (zoals douanerechten/taxen) en die dus voor rekening van de klant zijn. Deze lokale kosten zijn afhankelijk van de regio en lokale douaneadministratie.

De klant kan vrij kiezen om de goederen zelf kosteloos op te halen of de goederen te laten leveren mits het betalen van een verzendingskost.

MONTEBI verzendt gratis binnen Europa (naar de EU-landen die hieronder worden vermeld). Voor alle andere landen wordt een verzendkost van € 30,00 aangerekend. De kost omvat niet alle bijkomende lokale kosten, zoals douanerechten/belastingen. Deze extra kosten zijn dus ten laste van de klant. Deze lokale kosten variëren naargelang de regio en de lokale douaneadministratie.

Gratis verzending naar EU-landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Republiek Ierland, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk.

Wij verzenden wereldwijd!

Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 1 tot 10 werkdagen. Deze door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. MONTEBI NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen tijdens het transport.

De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Het leveringsadres is het adres dat de consument aan MONTEBI NV opgaf.

Indien de goederen niet op voorraad zijn, zal MONTEBI NV de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De klant wordt opnieuw gecontacteerd als de goederen weer op voorraad zijn.

Vanaf het ogenblik dat MONTEBI NV uw bestelling aanvaardt, ontstaat er een verkoopsovereenkomst tussen MONTEBI NV en de klant.

Aan de leveringsplicht van MONTEBI NV zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MONTEBI NV geleverde producten eenmaal aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis vormt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van aanvaarding, het volledige bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Na ontvangst van de levering, wordt er van de klant verwacht dat hij de goederen volledig en grondig nakijkt. In geval van gebreken moet de klant binnen de 48 u MONTEBI NV op de hoogte brengen. Dit kan zowel schriftelijk als via e-mail. In geval de klant de verkoper niet binnen de 48 u op de hoogte brengt van eventuele gebreken, wordt ervan uitgegaan dat de klant de goederen aanvaardt in de staat waarin ze afgeleverd zijn. Bovendien is alle recht om klacht in te dienen dan niet meer van toepassing. Als de klacht gegrond is volgens de verkoper, kan de verkoper kiezen een vergoeding te betalen (maximum ten belope van de totale factuur van de geleverde goederen) of de goederen opnieuw gratis te leveren. De verkoper is niet verplicht om andere schadevergoedingen te betalen.

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen van het MONTEBI NV assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van MONTEBI NV. De artikelen worden op het opgegeven adres van de klant geleverd.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
– via kredietkaart
– via bankkaart (mister cash / bancontact)
– via overschrijving
– via iDeal
– via PayPal

Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd. We zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele schade. Dit kan via e-mail, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de postverpakking weg voor u hebt vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus nooit een artikel op eigen initiatief terug.

Controleer ons beleid in verband met terugbetalingen en retourneren hier.

MONTEBI NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via onze verzendingspartner. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje verstuurd met onze verzendingspartner is voorzien van een unieke streepjescode die online kan worden opgevolgd op de website van deze partner. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke streepjescode. De consument zal tevens een mail met een traceercode van het pakket ontvangen.

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet betreffende de verkoop op afstand, heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde producten niet aan MONTEBI NV heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper moet vóór hij een terugzending doet, de retournering schriftelijk melden aan MONTEBI NV binnen de termijn van 14 werkdagen na levering. De koper dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten door de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, draagt MONTEBI NV er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de koper.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zaken die op bestelling en dus op maat werden gemaakt.

Bij een oncorrecte levering van de bestelde goederen door MONTEBI, zullen wij de terugzendkosten volledig voor onze rekening nemen.

MONTEBI NV behoudt zich het recht voor om retourneringen te weigeren als er een vermoeden is dat de producten werden gebruikt, of als er schade wordt vermoed die niet werd veroorzaakt door MONTEBI of de productleverancier.

De consument dient een volledig ingevuld retourformulier in te dienen. Dit formulier kan hier worden gedownload.

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoop-, en garantiebewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en op het door de klant opgegeven adres zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met MONTEBI NV en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan MONTEBI NV.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant MONTEBI NV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op reparatie of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Lees de volledige garantie hier na.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

MONTEBI NV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet aan haar kan worden toegeschreven. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, internetstoringen, stroomstoringen, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MONTEBI NV alsmede van derden, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

MONTEBI NV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is MONTEBI NV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

MONTEBI NV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet aan haar kan worden toegeschreven. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, internetstoringen, stroomstoringen, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MONTEBI NV alsmede van derden, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

MONTEBI NV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is MONTEBI NV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Deze site en haar inhoud zijn integraal het exclusieve eigendom van MONTEBI NV. Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay-out, logo’s, software, …) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek.

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen MONTEBI NV en de koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Brugge kennis.

MONTEBI NV zal uw klantgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden door MONTEBI NV om u vrijblijvend interessante informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te doen, dit enkel indien u daar bij uw inschrijving uitdrukkelijk om verzoekt door inschrijving voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.

MONTEBI NV respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Indien u een gebruikersprofiel hebt aangemaakt, hebt u via dit gebruikersprofiel toegang tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op deze website. Indien gewenst kunt u online uw gegevens wijzigen. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, MONTEBI NV heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De webshop van MONTEBI NV maakt gebruik van cookies. Cookies zijn een een standaardinternetprotocol dat het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen ondervindt tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

MONTEBI NV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen hebt over het privacybeleid, dan kunt u ons steeds contacteren.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!